Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową – od odbioru dokumentacji księgowej po złożenie deklaracji.

Księgi handlowe:

– organizacja działu księgowego i wdrożenie procedur księgowych;

– opracowanie oraz wdrożenie Polityki Rachunkowości;

– rejestrację dokumentów księgowych;

– przygotowanie planu amortyzacji;

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

– przygotowanie deklaracji i dostarczenie do urzędów bieżących deklaracji podatkowych

– sporządzanie deklaracji rocznych tylko dla klientów bieżąco obsługiwanych (gratis)

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;

– przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy: bilansu, rachunku wyników, sprawozdań z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowych;

Nad poprawnością księgowanych dokumentów i dokonywanych zapisów czuwają nasi biegli rewidenci z rewident.com.

Deklaracje, płace i ZUS

– prowadzenie akt osobowych pracowników,

– przygotowanie umów o pracę,

– prowadzenie kart urlopowych,

– przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania,

– przygotowanie systemu wynagradzania,

– przygotowanie list płac,

– rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (pracownicy),

– comiesięczne wyliczanie wysokości należnych składek ZUS,

– wypełnianie deklaracji ZUS,

– wypełnianie druków przelewów do ZUS,

– rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

– przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło.